De Molta Categoria és com els valencians: bilingüe, entretiene, I amb puede ser moltes particularitats que sólo nos entenem. Perquè si estás valencià veneres el socarrat, sin ollas de resistir a la pa torrat amb allioli me estiu ha sucat més un fartó en el orx